Ik help je verder

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ecommerce-manager.nl

Artikel 1 – Definities
Ecommerce-manager.nl: vertegenwoordigd door Joost Harmsma, gevestigd te Teding van Berkhoutstraat 22, 2032LL, Haarlem, leverancier van B2B sales automatiseringsdiensten.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Ecommerce-manager.nl een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Ecommerce-manager.nl voor of ten behoeve van de klant verricht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Ecommerce-manager.nl.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk met Ecommerce-manager.nl is overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen en Betalingen
Het standaard uurtarief van Ecommerce-manager.nl bedraagt €100 ex btw per uur.
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
Bij te late betaling heeft Ecommerce-manager.nl het recht om rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van de Diensten
Ecommerce-manager.nl zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De klant zorgt ervoor dat alle informatie, die Ecommerce-manager.nl aangeeft nodig te hebben, tijdig wordt verstrekt.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Ecommerce-manager.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door aantoonbare schuld van Ecommerce-manager.nl.
Ecommerce-manager.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die door de klant is verstrekt.

Artikel 6 – Overmacht
In geval van overmacht, waaronder ziekte, heeft Ecommerce-manager.nl het recht om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 8 – Wijziging van de voorwaarden
Ecommerce-manager.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Ecommerce-manager.nl aan de klant medegedeeld.